« Povratak na sadržaj Broj 12 | Godina 2018

Senada Olević, direktorica UNIQA osiguranja d.d Sarajevo

Ne isključujemo opciju akviziranja, ukoliko bude adekvatnih prilika

“Okrupnjavanje“ tržišta odnosno spajanje osiguravajućih društava trebalo bi voditi ka većoj stabilnosti i uređenijem tržištu osiguranja. To je zapravo nužno za daljnji razvoj tržišta osiguranja, jer se stvara pretpostavka prenosa znanja, razvoja kadrova odnosno stvaranja zdravije konkurencije na tržištu osiguranja sa manjim brojem osiguravajućih društava na tržištu<
Uniqa osiguranje u posljednje dvije godine izbilo je u sami vrh ljestvice osiguravajućih društava u BiH. Kao lider na tržištu životnih osiguranja ovo društvo se, istovremeno, suočava i sa izazovima koje donose promjene u prodajnim modelima za ovu vrstu osiguranja te očigledna stagnacija njenog razvoja. Direktorica Uniqa osiguranja u BiH, Senada Olević, već godinama uspješno vodi ovu osiguravajuću kuću i u razgovoru za Svijet osiguranja govori o parametrima poslovanja, smanjivanju u udjelu premije automobilske odgovornosti, očekivanjima i prijetnjama liberalizacije u ovom segmentu tržišta, ulozi države u razvoju dobrovoljnog penzijskog osiguranja, edukaciji i procjenama o onome šta će se dešavati na tržištu osiguranja u BiH u 2019. godini.

Kakva su Vaša očekivanja od rezultata UNIQA osiguranja u 2018. godini?
Za 2018. godinu planirali smo umjerene stope rasta kako bismo se prilagodili uslovima u kojima se posluje. Godinu smo posmatrali kao priliku da napredujemo i ostvarimo rast premije. Na kraju oktobra tekuće godine zabilježili smo rast premije od šest posto. Do kraja godine po pojedinim kategorijama procjenjujemo ostvarenje plana rasta premije ili prebačaj ukupnog plana premije. U strukturi premije neživotnih vrsta osiguranja, konkretno kod osiguranja imovine i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, očekujemo stope rasta iznad planskih očekivanja, dok po obaveznom osiguranju autoodgovornosti očekujemo pad premije, što je također prema planu. Ali, u odnosu na rast premije, možda i bitnije je da su ostali parametri uspješnosti osiguravajućih društava, tehnički rezultat Društva i dobit, u skladu sa planom. Pri tome, UNIQA osiguranje kao pripadnik evropskog osiguravajućeg društva primjenjuje sve kriterije u formiranju potrebnih rezervi za dugoročno poslovanje Društva i usklađeno je sa IFRS standardima u potpunosti.
Godinu smo posmatrali kao priliku da napredujemo i ostvarimo rast premije. Na kraju oktobra tekuće godine zabilježili smo rast premije od šest posto. Do kraja godine po pojedinim kategorijama procjenjujemo ostvarenje plana rasta premije ili prebačaj ukupnog plana premije

Uz realizaciju svih planiranih strateških aktivnosti očekujemo uspješan završetak i ove poslovne godine UNIQA osiguranja. U svakom slučaju zadovoljni smo jer naša poslovna strategija nije rast po svaku cijenu premije po autoodgovornosti, već profitabilan rast, što ostvarujemo iz godine u godinu.

Ono što je vidljivo iz do sada objavljenih podataka za prvih deset mjeseci je zadržani trend pada u dijelu premije neživotnih osiguranja te značajan porast u životnim osiguranja kod Uniqa osiguranja...
Rekla bih da je to posljedica tržišnih prilika i našeg opredjeljenja da ne želimo rast premije po svaku cijenu. Tržište osiguranja Bosne i Hercegovine, ako se pažljivije analizira, pored iskazane stope rasta od četiri posto bilježi pad ili stagnaciju neživotnih osiguranja. Naravno, osim osiguranja motornih vozila koje u premiji bilježi rast od oko sedam posto, dok npr. imovinska osiguranja bilježe pad od oko pet posto. Premija životnih osiguranja bilježi stagnaciju na tržištu osiguranja sa skromnim rastom ispod jedan posto i to doprinosom rasta UNIQA osiguranja u ukupnom osiguranju. Kada bi isključili rast premije osiguranja života UNIQA osiguranja, tržište bi bilježilo pad i u premiji životnog osiguranja. Dakle, tipična slika nerazvijenog tržišta osiguranja u kojem se čak povećava udio motor biznisa u ukupnoj premiji osiguranja, a mali udio premije životnih osiguranja opada ili stagnira.

U našem portfelju premija neživotnih osiguranja raste u svim linijama biznisa neživotnih osiguranja, osim po obaveznom osiguranju autoodgovornosti, gdje se evidentira pad premije od 4,3 posto. Naša strategija nije rast po svaku cijenu u autoodgovornosti, a tekuća politika u osiguranju pogoduje osiguravajućim društvima vlasnicima tehničkih pregleda. To nikada nije bilo u skladu sa našom strategijom zadržavanja i dugoročnog servisiranja klijenata po svim vrstama osiguranja. Iz tog razloga smo se svjesno opredijelili da nećemo pratiti konkurenciju u davanju povrata ili visokih provizijskih stopa posrednicima, jer ne možemo dugoročno zadržati povjerenje ovih klijenata niti ostvariti planiranu profitabilnost, i to se odražava na ukupnu premiju neživota. Najznačajniji rast u neživotnim osiguranjima ostvaren je u segmentu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od 24 posto i odgovornosti od 18,6 posto.

Kako inače ocjenjujete kretanja na tržištu te nastavak aktivnosti okrupnjavanja odnosno akvizicija i, s druge strane, pojavu novih društava koja se bave isključivo autoodgovornošću, ponajprije u entitetu Republika Srpska?
“Okrupnjavanje” tržišta odnosno spajanje osiguravajućih društava trebalo bi voditi ka većoj stabilnosti i uređenijem tržištu osiguranja. To je zapravo nužno za daljnji razvoj tržišta osiguranja, jer se stvara pretpostavka prenosa znanja, razvoja kadrova odnosno stvaranja zdravije konkurencije na tržištu osiguranja sa manjim brojem osiguravajućih društava na tržištu. Evidentan jeste rast premije autoodgovornosti na tržištu, bez obzira na ekonomsku situaciju i uslove na tržištu. Međutim, formiranje novih društava koja se bave samo autoodgovornošću i dalje govori o nivou nerazvijenosti tržišta jer je autoodgovornost najjednostavnija vrsta osiguranja, pritom i jedini vid obaveznog osiguranja koji je daleko lakše ostvariti u odnosu na složenije vrste osiguranja, poput životnog ili dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

U dijelu poslovanja vezanog za isplatu odštetnih zahtjeva poznato je da težite visokim procentima efikasnosti obrade i isplate šteta. U dosadašnjem dijelu godine isplatili ste preko 18 miliona KM šteta, ali je zanimljivo da UNIQA ima najmanju prosječnu visinu isplaćene štete, barem prema podacima Agencije za nadzor. Vaš komentar?
Prosječno isplaćena šteta je pokazatelj dobrog rada na procjeni rizika i pažljivog pristupa zaključenju novih ugovora, ali i optimizaciji procesa obrade odštetnih zahtjeva. Ipak, sama prosječna šteta ne može da bude isključivo mjerilo rada osiguravajućih društava na ovim zadacima. Strategija UNIQA osiguranja jeste biti brži i pristupačniji od konkurencije, pa je i to također jedan od faktora koji naknade iz osiguranja čine nižim s obzirom na brojne tehničke inovacije u oblasti obrade šteta koje su našim klijentima na raspolaganju – telefonska, e-mail, web i Viber prijava te mobilna procjena šteta na licu mjesta. Dakle, rekla bih da brzina i efikasnost isplate odštetnog zahtjeva utiču na prosječnu visinu isplaćene štete, ali i relativno mali broj sudskih predmeta te struktura protfelja. Poznato je da su štete po kasko osiguranju i osiguranju od autoodgovornosti, koji čine manji dio UNIQA portfelja, dosta više u odnosu štete isplaćene po imovinskim osiguranjima ili dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Porast premije i vodeća uloga koju imate na tržištu životnog osiguranja nameće pitanje šta je to što ponudu UNIQA osiguranje izdvaja od ostalih učesnika na ovom segmentu tržišta, posebno jer je vidljivo da je premija života na tržištu generalno u stagnaciji?
Da, UNIQA osiguranje sa svojim rastom premije životnog osiguranja doprinosi ukupnom tržišnom rastu premije osiguranja koji iznosi oko 1%, što i jeste prošlogodišnji nivo premije. Koliki je uticaj UNIQA osiguranja na tržište životnog osiguranja u Bosni i Hercegovini govori i podatak da kada bi isključili rast premije UNIQA osiguranja, tržište životnog osiguranja bilježilo bi pad od oko 1%, a ukupna premija životnog osiguranja bila bi manja za oko 3,4%. Uvjereni smo su naši proizvodi upravo oni koji odgovaraju klijentima i koji su potrebni na tržištu. Rastu premije životnog osiguranja također su doprinijeli i servis i usluge koje pružamo klijentima, dostupnost putem svih kanala prodaje, ali i pozitivno iskustvo koje su klijenti već imali sa UNIQA osiguranjem po dospjelim polisama životnog osiguranja.

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i dalje dominira u strukturi portfelja tržišta osiguranja u BiH. Iako očigledno više nije u fokusu vašeg djelovanja i, reklo bi se, svjesno dalje smanjujete njegovo učešće u ukupno ostvarenoj premiji, kod drugih društava nije tako i većina se oslanja na što je moguće veći udio AO-a. Šta će biti ili šta bi mogao biti, po vašem mišljenju, faktor koji će dovesti do svođenja ove vrste osiguranja na njenu pravu, realnu mjeru i da li na liberalizaciju u ovom segmentu tržišta treba gledati kao na prijetnju u smislu okidača za neki scenarij katastrofe ili kao na priliku za konačno uređenje tržišta?
Ovako visok procenat obaveznog osiguranja od autoodgovornosti prisutan je na nerazvijenim tržištima osiguranja. Ekonomski rast i razvoj bio bi jedan od faktora razvoja tržišta, jer rast udjela ostalih dobrovoljnih vrsta osiguranja na tržištu, imovinskih i životnih, svodio bi osiguranje od autoodgovornosti na manji udio u ukupnom portfelju tržišta i osiguravajućih društava. Iako regulatorne agencije za nadzor sprovode aktivnosti koje imaju za cilj uređenje tržišta autoodgovornosti, smatram da su postignuti tek određeni efekti u sređivanju tržišta ove djelatnosti osiguranja, jer Agencija za osiguranje nema nadležnost niti kontrolu nad povezanim licima osiguravajućih društava koji preko povezanih lica tehničkih pregleda i firmi za homologaciju mogu realizovati na različite načine sniženje cijene autoodgovornosti. Dakle, u određenoj mjeri mi već imamo prisutnu “liberalizaciju” tržišta autoosiguranja, a Agencija u određenoj mjeri nastoji držati tržište autoodgovornosti pod kontrolom. Ipak, pri ovoj zakonskoj regulativi i po mojoj procjeni stanja u finansijskom sektoru osiguranja, ne mislim da bi bilo dobro ići na potpunu liberalizaciju još uvijek. Treba stvoriti i druge zakonske pretpostavke kako se ne bi, u slučaju primjene, ugrozio rad i relativno stabilnih društava. Naravno, UNIQA osiguranju i društvima sa manjim udjelom premije autoodgovornosti liberalizacija autoodgovornosti bi odgovarala, jer bi dugoročno uticala na uređenje tržišta, ali kratkoročno bi imala posljedice na veliki broj društava. Dakle, liberalizacija može, ali ne ishitreno i bez prethodno stvorenih pretpostavki na tržištu osiguranja i izmjene zakonske regulative kako se ne bi u potpunosti ugrozilo tržište osiguranja.
Zadovoljni smo jer naša poslovna strategija nije rast po svaku cijenu premije po autoodgovornosti, već profitabilan rast, što ostvarujemo iz godine u godinu

Uskoro će dvije godine od usvajanja Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima u Federaciji BiH, a tržište osiguranja i dalje ne igra nikakvu ulogu u razvoju penzijskog sistema u FBiH. Promjene i reforme i u ovom segmentu su nas zaobišle iako administrativni aparat EU aktivno radi na rješavanju problema koji je postao gorući za čitav kontinent. Vidite li u tom dijelu razvojnu ulogu ili mogućnost životnih osiguranja te može li uopće doći do razvoja dobrovoljnih penzionih fondova bez aktivnije uloge države?

Priča o dobrovoljnim penzionim fondovima je stara najmanje petnaest godina koliko je meni poznato i još uvijek bez značajnih pomaka. Bez aktivnije uloge države, ne mislim da može doći do razvoja dobrovoljnih penzionih fondova, a bez ekonomskog rasta i stimulativne poreske politike za ugovarače životnog osiguranja, ne očekujem ni značajan rast premije životnog osiguranja na tržištu osiguranja, iako životno osiguranje nije luksuz nego realna potreba i, suprotno mišljenju mnogih, nije nedostižno. Uz redovna primanja zaista nema opravdanja da ga ne ugovorimo na vrijeme. Iako osiguravajuća društva pojedinačno rade na promociji ove vrste osiguranja i predstavljanju njegovog značaja, to nije dovoljno. Pored toga što promocija osiguravajućih društava treba ići u smjeru predstavljanja životnog osiguranja kao značajnog instrumenta štednje za starost, što direktno utiče na povećanje standarda u starijoj životnoj dobi, bez aktivne uloge države u ovom procesu, smatram da nije realno očekivati daljnji razvoj ovog segmenta.

Nedavno ste promovirali nagradu za novinare koji prate i promoviraju oblast osiguranja “UNIQA Press Award”. Šta je bio motiv i da li su bh. mediji, posebno onaj njihov dio koji danas dominira sa senzacionalističkim pristupom i potragom za što većim brojem klikova, uopće zainteresirani da se formalno i suštinski bave potrebom za osiguranjem?
Kako za građane, tako i za novinare područje osiguranja nije dovoljno istraženo i, nažalost, mali je broj medijskih profesionalaca se bavi ovom tematikom, tako da skoro i ne postoje članci koji bi pružili kvalitetne, informativne i obrazovne sadržaje na temu osiguranja. Istovremeno, građani nemaju dovoljno informacija niti su upućeni koje su sve prednosti i koristi osiguranja, kako za njih lično tako i za privredu i ekonomiju države, i vrlo često su uskraćeni za analitičke i objektivne informacije, te mišljenja stručnjaka iz osiguravajućih društava. Ključni problem je nedostatak kulture osiguranja, odnosno nepoznavanje svih prednosti ove djelatnosti, a predstavnici medija zasigurno mogu pomoći pri afirmaciji osiguranja i njegovom predstavljanju široj javnosti. Zato i jeste cilj konkursa animirati medije u kreiranju autorskih djela na temu osiguranja koji će predstaviti značaj osiguranja i njegove prednosti za građane i pravna lica. Konkurs sprovodi Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja. Do sada je veliki broj predstavnika medija iskazao zainteresovanost za učešće na konkursu, s obzirom da se radi o temi koja je od interesa za javnost i njih same kao građane.

Nedavno održanom radionicom iz oblasti primjene GDPR opšte uredbe o zaštiti podataka u osiguranju, Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH kao predstavnik struke osiguranja u F BiH najavilo je intenzivniju saradnju sa Hrvatskim uredom za osiguranje te drugim regionalnim strukovnim udruženjima, a na pitanju edukacije u oblastima koje nisu u dovoljnoj mjeri obrađene unutar društava te onih koja su od značaja za sve učesnike na tržištu osiguranja. Kako vidite aktivnosti strukovnih udruga na jačanju edukacijskih procesa na nivou industrije osiguranja te koliki značaj bi imala međusobna saradnja u pitanjima koja očigledno nadilaze konkurentski jaz?
Aktivnosti usmjerene na edukaciju su uvijek dobrodošle i poželjne. Saradnja strukovnih udruženja je od velikog praktičnog značaja. Omogućava učesnicima na tržištu, konkretno osiguranja, da razmjene znanja i iskustva što je neprocjenjivo. Na primjeru GDPR uredbe se jasno može vidjeti značaj te saradnje. Poznato je da se radi o uredbi Evropske unije koja je obavezujuća za zemlje članice a njena primjena je za rezulat imala velike promjene u oblasti zaštite ličnih podataka na tržištu EU. Iako naša zemlja nije članica EU na svom putu ispunjavanja uslova za članstvo primjenit će i ovaj propis. Ali i prije formalne implementacije GDPR-a u naš pravni okvir privredni subjekti se susreću sa zahtjevima za ispunjavanje uslova prema ovoj Uredbi pa je upravo zbog toga GDPR izabran kao tema za početak saradnje koja će se u narednom periodu intenzivirati na dobrobit svih učesnika. UNIQA ima interno osmišljen sistem edukacije, početni i strukovni iz svih oblasti primjene zakonske regulative na nivou Grupe, i ne samo po osnovu GDPR nego iz svih strukovnih i zakonskih segmenata, ali svakako podržavamo sve aktivnosti usmjerene na edukaciju, koje odgovaraju potrebama osiguravajućih kuća.

Koja su vaša očekivanja i prognoze dešavanja na tržištu osiguranja u BiH u narednoj 2019. godini, te kakvi su planovi Uniqa osiguranja? Da li Uniqa ima interes za akvizicijama unutar BiH, odnosno da krene putem kakvim su krenuli konkurenti iz austrijskog osiguravateljskog miljea, Grawe i VIG?
Ne očekujemo značajne promjene na tržištu, iako su tržišna pomjeranja spram visine ostvarene premije moguća i u kontekstu izvršenih akvizicija na tržištu te bi nastavak istih i u narednoj godini bio za očekivati. UNIQA Grupa ima politiku daljih ulaganja na tržištima CEE i ne isključuje se mogućnost ulaganja ni na tržištu BiH, ali strategija UNIQA osiguranja nije akvizicija društava radi povećanja samo premijskog prihoda, i na našem tržištu, u ovim zakonskim okvirima i postupanjima na tržištu osiguranja, nisu u fokusu društva koji u svom portfelju imaju samo premiju autoodgovornosti ili predominantmo premiju motor biznisa. Dakle, ukoliko bude adekvatnih prilika, ne isključujemo opciju akviziranja. Što se tiče naših premijskih planova kao i planova za uvođenje noviteta, oni ostaju ambiciozni i u skladu sa strategijom profitabilnog rasta i razvoja te poboljšanja učinkovitosti.