Impressum

SVIJET OSIGURANJA

MJESEČNIK FINANSIJSKE INDUSTRIJE

Osnivač i nakladnik
TECTUS d.o.o.

Direktorica:
Drena Milijević, dipl. ing.

Nakladnik za Republiku Srpsku:
INFO 5 d.o.o., Banja Luka

Glavni urednik:
Nikola Milijević, dipl. ing.

Izvršni urednik:
Željka Livaić, dipl. novinar

Uredništvo:
mr. sc. Ermin Čengić, dipl. psih.
prof. dr. sc. Marijan Ćurković
mr. sc. Vladimir Miletić
prof. dr. Drago Pavić, dipl. iur.

Redakcija:
Zvonko Gajski
Sandra Zanki, prof.
Nataša Gajski Kovačić, dipl. novinar

Izdavački savjet:
Ivica Crnić, dipl. iur.
prof. dr. Ivan Frančišković, dipl. oec.
Božidar Huljev, dipl. ing.
Damir Lačević
mr. sc. Ante Mandić, dipl. ing
Dinko Musulin
Senada Olević
Željko Pervan
Midhat Terzić

Stalna suradnica:
Marijana Matković

Urednik fotografije:
Ratko Mavar

Fotografije:
Ratko Mavar
www.shutterstock.com

Marketing i oglašavanje:
Tel.: +385 (0) 1 6062 888, 606 882
Fax: +385 (0) 1 6062 889

Grafički urednik:
Aleksandar Veljković

Grafička priprema:
TECTUS d.o.o.

Dizajn:
Zoran Jelača

Tisak:
Printera d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 14 A, Sveta Nedelja

Ured i pretplata:
Gordana Bižić, TECTUS d.o.o.,
Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Te.: +385 (0) 1 6062 888, 6062 891
Fax: +385 (0) 1 6062 889
E-mail: tectus@svijetosiguranja.eu

Za navode u člancima odgovorni su autori