Impressum

SVIJET OSIGURANJA

MJESEČNIK FINANCIJSKE INDUSTRIJE

Osnivač i nakladnik
TECTUS d.o.o.

Direktorica:
Drena Milijević, dipl. ing.

Suizdavač:
Institut za osiguranje
Ravnatelj: Nikola Milijević

Glavna urednica:
Sandra Zanki, prof.

Uredništvo:
prof. dr. sc. Marijan Ćurković
mr. sc. Ivan Dropulić
mr. sc. Vladimir Miletić
prof. dr. Drago Pavić, dipl. iur.

Redakcija:
Nataša Gajski Kovačić, dipl. novinar
Željka Livaić, dipl. novinar
Katarina Kosić, prof.
Yuliana Barić, prof.

Izdavački savjet:
dr. sc. Damir Zorić
mr. sc. Hrvoje Pauković
Božo Šaravanja, dipl. oec.
Snježana Bertoncelj, dipl. ing.
Tatjana Račić Žlibar, mag. mat. univ. spec. act.
Ksenija Sanjković, dipl. ing.
Robert Vučković, dipl. oec.
Dalibor Đurkan, dipl. oec.
Igor Pureta, mag. ing., MBA
Saša Krbavac, dipl. oec.
Igor Đurić, dipl. ing.
Svemir Kalinić, dipl. ing.
Neven Tišma, dipl. ing.
mr. sc. Damir Grbavac

Urednik fotografije:
Ratko Mavar

Fotografije:
Ratko Mavar
www.shutterstock.com

Marketing i oglašavanje:
Sandra Zanki

Tel.: +385 (0)1 6062 886
E-mail:sandra@svijetosiguranja.eu

Grafički urednik:
Aleksandar Veljković

Grafička priprema:
TECTUS d.o.o

Tisak:
Printera d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 14 A, Sveta Nedelja

Ured i pretplata:
TECTUS d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Gordana Bižić, tel: +385 (01) 6062 888, 6062 891, fax: +385 (01) 6062 889
E-mail: tectus@svijetosiguranja.eu

ISSN broj: 1331-7695

Za navode u člancima odgovorni su autori