Održana 52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Datum objave: 31.7.2017., 10:29
U petak je održana 52. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.
Donesena su slijedeća rješenja:
Rješenje kojim se I. Investicijskom društvu CREDOS d.o.o., Zagreb, Nemčićeva 7, OIB: 21667415955 privremeno na rok od 2 (dvije) godine od prvog radnog dana od dana primitka ovog rješenja zabranjuje pružanje investicijskih usluga zaprimanja i prijenosa naloga i izvršavanja naloga za račun klijenta u odnosu na financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. Zakona o tržištu kapitala (dalje: izvedenice) osim za potrebe izvršenja mjere iz točke IV.b. izreke ovog rješenja. II. Investicijskom društvu iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se, na rok od 2 (dvije) godine od dana primitka ovog rješenja, zabranjuje dovođenje u vezu klijenata i potencijalnih klijenata s drugim investicijskim društvima, a vezano uz trgovanje izvedenicama. III. Investicijskom društvu iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno se, na rok od 2 (dvije) godine od dana primitka ovog rješenja, zabranjuju marketinške i promotivne aktivnosti u odnosu na izvedenice te mu se nalaže uklanjanje sadržaja s internetske stranice www.cfgtrade.com u cijelosti, osim u dijelu koji je nužan za izvršenje mjere iz točke IV.b. izreke ovog rješenja, a po izvršenju navedene mjere nalaže se u potpunosti ukloniti internetsku stranicu www.cfgtrade.com. IV.Investicijskom društvu iz točke I. izreke ovog rješenja nalaže se da po primitku ovog rješenja, bez odgode: a) obavijesti klijente kojima pruža CFG Trade uslugu o ovom rješenju; b) poduzme sve potrebne radnje da se sve pozicije klijenata kojima pruža CFG Trade uslugu, a koje su na dan donošenja ovog rješenja otvorene kod trećih strana na računima Društva sukladno nalogu klijenta zatvore ili prenesu na drugo investicijsko društvo sve u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. V. Investicijskom društvu iz točke I. izreke ovog rješenja nalaže se da bez odgode, po zatvaranju pozicije pojedinog klijenta sukladno točki IV.b. izreke ovoga rješenja, isplati novčana sredstva klijentima kojima pruža CFG Trade uslugu na račun koji je klijent odredio kao račun za isplatu. VI. Investicijskom društvu iz točke I. izreke ovog rješenja nalaže se da podnese Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj o poduzetim mjerama i to: a) za mjere iz točaka III. i IV.a. izreke ovog rješenja, nalaže se podnijeti izvještaj bez odgode po izvršenju istih; b) za mjere iz točaka IV.b. i V. izreke ovog rješenja nalaže se unutar ostavljenog roka podnositi tjedni izvještaj koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime/tvrtka klijenta, dan zatvaranja zadnje pozicije, iznos isplaćenih novčanih sredstava, dan isplate, dok za klijente kojima je prenesena pozicija na drugo investicijsko društvo navesti dan prijenosa pozicije i tvrtku investicijskog društva na koje je pozicija prenesena
   
Rješenje kojim se izdaje odobrenje INTERKAPITAL dioničkom društvu za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 91995585043, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Addiko Invest dioničkom društvu za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 93497646859, u visini od 100% temeljnog kapitala društva

Rješenje kojim se daje odobrenje Nataši Ivanović iz Zagreba, Ilica 53 A, OIB: 20863256891, za obavljanje funkcije članice uprave ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, za razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od 19. listopada 2017. godine

Rješenje kojim se daje odobrenje Petru Vlaiću iz Zagreba, Ružičnjak 21, OIB: 95645311308, za obavljanje funkcije člana uprave ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, za razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od 19. listopada 2017. godine

Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Daria Vilovića iz Zagreba, Zavrtnica 5, OIB:65457362756, za obavljanje funkcije člana uprave društva Honestas Private Equity Partneri d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 12, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana donošenja ovoga rješenja

Rješenje kojim se Branku Deviću iz Zagreba, Medvedgradska 49, OIB: 61451694999, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen FACTORING d.o.o. iz Zagreba, Petrinjska 59, OIB: 95180802194, na mandat od 4 (četiri) godine

Rješenje kojim se Arminu Franzu Tenggu iz Beča, Republika Austrija, OIB: 48811491787, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina

Rješenje kojim se Marinku-Šanti Miletiću iz Zagreba, M. Trnine 1, OIB 93768819117, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Société Générale Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB 98164456048, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine računajući od dana imenovanja na tu funkciju

Rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747, daje naknadno odobrenje za obavljanje poslova osiguranja unutar skupine neživotnih osiguranja za vrstu osiguranja 17. osiguranje troškova pravne zaštite

Odluka o dodatnoj dokumentaciji koja se prilaže uz podatke koje središnji depozitorij - podnositelj zahtjeva treba dostaviti u sklopu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u sklopu zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014