Privilegija je raditi posao koji volim

Datum objave: 22.12.2017., 8:32

Saša Krbavac, predsjednica uprave UNIQA osiguranja"Tržišna utakmica osigurateljima će ostaviti manji manevarski prostor u području cjenovne konkurentnosti, no zato će naglasak biti na inovativnosti u razvoju novih proizvoda i fleksibilnosti prema klijentima uz zadržavanje kvalitete proizvoda. U životnim osiguranjima u fokusu će biti fond police u kojima će klijenti moći izabrati parametre proizvoda prema individualnim mogućnostima i toleranciji na rizik te police s pokrićem biometrijskih rizika."

Prestižni certifikat Superbrands Croatia, iza kojeg stoji vrhunski brend kojem potrošači vjeruju, certifikat Customers’ Friend koji potrošači dodjeljuju najboljim kompanijama, proizvodima i uslugama na tržištu, više od 360.000 klijenata, 58 prodajnih ureda i 700 zaposlenih, osobna je karta UNIQA osiguranja u Hrvatskoj na čelu kojeg je Saša Krbavac. S predsjednicom Uprave UNIQA osiguranja razgovaramo o aktualnostima u osigurateljnom poslovanju u Hrvatskoj.

Na ovogodišnjim Hrvatskim danima osiguranja jedna od najspominjanijih riječi bila je “prereguliranost”. Povlačila se i po kuloarima, o njoj se raspravljalo na panelima, predavači su je spominjali u svojim prezentacijama, čak se mogla čuti i iz usta predstavnika Hanfe. Smatrate li da je hrvatsko tržište osiguranja preregulirano?
U fokusu novih pravila su oni koji su nama najvažniji, a to su naši klijenti. Zaštita potrošača, zaštita osobnih podatka, mogućnost ispunjenja preuzetih obveza ugovorom o osiguranju vrijednosti su koje nova pravila donose. Činjenica da detalji u pogledu ostvarivanja tih vrijednosti često ne dozvoljavaju prilagodbu specifičnostima i opsegu lokalnih tržišta jest ono zbog čega se u kuloarima spominje prereguliranost.

Osiguratelji, pa čak i Parlament u Bruxellesu traže odgodu primjene IDD-a. Što mislite o tome? Što će uvođenje te direktive značiti za poslovanje UNIQA osiguranja? Koje su sve promjene potrebne da biste se uskladili s njom i smatrate li da će ona biti podjednako dobra i za osiguratelje i za osiguranike?
IDD direktiva o distribuciji osiguranja propisuje nova ponašanja u prodaji s naglaskom na zaštitu potrošača te pravila koja se trebaju jednako primjenjivati na sve sudionike tržišta osiguranja na području Europske unije. Pojednostavljeno rečeno, ugovaratelj prije sklapanja ugovora o osiguranju mora biti potpuno informiran o proizvodu koji kupuje i upoznat sa svim mogućim rizicima kojima je izložen ulaganjem u financijske proizvode osiguranja. Poseban aspekt je poznavanje klijenta i njegovih životnih prilika, ovisno o tome želi li društvo poslovati na načelu davanja savjeta prilikom prodaje ili ne. To znači veću odgovornost i prodavača, ali i ugovaratelja koji treba biti svjestan da mora dati potpune i istinite podatke o svojoj situaciji.

Implementacija regulative, u smislu tih, javnosti najznačajnijih pitanja, uključuje edukaciju prodajnih zastupnika kako bi znali procijeniti zahtjeve i potrebe klijenta te doradu postojećih i pripremu novih dokumenata o osiguranju koji će na jasan i razumljiv način tumačiti osigurateljne proizvode. Zbog toga je, naravno, dobra za osiguranike, dok je za osiguratelje prilika da poboljšaju prodajne kompetencije svojih zastupnika i unaprijede poslovanje. Iako se za provedbu IDD-a u UNIQA osiguranju već dugo pripremamo, zbog složenosti implementacije pozdravljamo moguću odgodu koju traži Odbor Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, pogotovo imajući u vidu kasno donošenje delegiranih akata koji nadopunjuju direktivu.

I u životnim i u neživotnim osiguranjima na hrvatskom tržištu unatrag godinu dana počinju se javljati pozitivni pomaci. U kojem smjeru očekujete da će se razvijati hrvatsko tržište osiguranja u srednjem roku?
Povećanje svijesti građana o važnosti osiguranja i rast raspoloživog dohotka uslijed ekonomskog oporavka doprinijet će nastavku pozitivnih trendova u osiguranju. Tržišna utakmica osigurateljima će ostaviti manji manevarski prostor u području cjenovne konkurentnosti, no zato će naglasak biti na inovativnosti u razvoju novih proizvoda i fleksibilnosti prema klijentima uz zadržavanje kvalitete proizvoda. U neživotnim osiguranjima standardni proizvodi će privući klijente zbog novih kombinacija pokrića i rizika, a u životnim osiguranjima u fokusu će biti fond police u kojima će klijenti moći izabrati parametre proizvoda prema individualnim mogućnostima i toleranciji na rizik te police s pokrićem biometrijskih rizika koje pružaju zaštitu od smrti, nezgode, bolesti i invalidnosti.

Najveći potencijal daljnjeg rasta imaju dobrovoljna zdravstvena osiguranja, koja su zadnjih nekoliko godina u usponu. S obzirom na situaciju u zdravstvu, koja ne obećava jer su liste čekanja sve duže, građani se sve više okreću dobrovoljnim policama kako bi zaštitili svoje i zdravlje svojih najmilijih. Velik potencijal imaju i imovinska osiguranja jer veći dio imovine u Hrvatskoj još nije osiguran, a svake godine se suočavamo sa sve većim prirodnim nepogodama čije posljedice država ne može sanirati.

Dvije trećine hrvatskog tržišta osiguranja čine police neživotnog osiguranja. U Europi je stanje na osigurateljnom tržištu upravo suprotno. Koliko još vremena treba našem tržištu da se životna osiguranja krenu razvijati u tom smjeru?
Neživotna osiguranja su u Hrvatskoj razvijenija jer su u velikoj mjeri obvezna, poput obveznih osiguranja u prometu. Trenutno po penetraciji tržišta životnih osiguranja (udio bruto zaračunate premije u BDP-u) Hrvatska značajno zaostaje za razvijenim državama Europe i svijeta. S jedne strane to je velik potencijal za rast i razvoj, a s druge odraz slabijeg životnog standarda i još uvijek prisutnog uvjerenja, da ne kažem zablude građana da država vodi brigu o budućnosti pojedinca. Građani će postupno shvaćati da moraju preuzeti odgovornost za svoju financijsku budućnost. Dok god postoji veliko porezno opterećenje dohotka pojedinca kroz porez na dohodak i značajno opterećivanje potrošnje kroz vrlo visoku stopu PDV-a i trošarina, ne možemo očekivati porast kupovne moći pa ni okretanje trenda u kojem će životna osiguranja preuzeti dominantnu ulogu na tržištu osiguranja u RH. U budućem razvoju životnih osiguranja u Hrvatskoj umjesto klasičnih životnih osiguranja prevladat će proizvodi koji će se približiti preferencijama potrošača i moći zadovoljiti njihove zahtjeve u kraćem razdoblju.

Po vašoj ocjeni, kakav će biti prosječan portfelj hrvatskih osiguratelja tijekom idućih 5 do 10 godina, odnosno mislite li da će u tom periodu doći do promjene strukture portfelja?
Mislim da je navedeno razdoblje prekratko da se u strukturi portfelja nešto drastično promijeni. Promijenit će se usluga pružanja osiguranja s obzirom na očekivane zakonske promjene koje diktira EU te sve veća očekivanja potrošača.

Kupci žele veću transparentnost uz mogućnost uspoređivanja ponude, fleksibilne proizvode prilagođene njihovim potrebama i kontrolu kupljenog uz mogućnost promjene ako nisu zadovoljni. Regulatorno inzistiranje na većoj transparentnosti olakšat će usporedbu cijena i vrijednosti te omogućiti kupcu da osiguranje izabere kod najboljih. Mislim da u svim prognozama o osiguranju nipošto ne smijemo zanemariti stav građana o osigurateljima. Pritom se referiram na anketu Hrvatskog ureda za osiguranje prema kojoj gotovo dvije trećine onih koji ne vjeruju osigurateljima kao glavni razlog ističu da osiguratelji “puno obećavaju tijekom prodaje, a malo daju kad dođe do isplate naknade štete”. Vjerujem da će se usvajanje svih europskih propisa koje smo već spomenuli te bolja financijska pismenost pomoći da se ta percepcija promijeni, a vraćanjem povjerenja građana porast će i interes za osiguranja.

Već sam spomenula trend rasta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje počinje zauzimati sve veći udio u portfelju hrvatskih osiguratelja, a nastavit će rasti i u budućnosti zbog potrebe osiguranika za bržom i kvalitetnijom uslugom. Vjerujem i u rast imovinskih osiguranja zbog razloga koje sam već spomenula u prethodnim odgovorima.

Osim toga, s porastom BDP-a i raspoloživog dohotka možemo očekivati i značajniji porast životnih osiguranja u narednih 5 do 10 godina. Najveći rast ostvarit će investicijsko osiguranje života nauštrb tradicionalnog, u kojem je moguće ostvariti i značajan prinos uz istovremenu zaštitu, što nijedan drugi ulagački proizvod ne nudi.

Koja su vaša predviđanja o utjecaju pada tehničkih kamatnih stopa na daljnji rast tržišta životnih osiguranja?
U prošlosti je visoka tehnička kamatna stopa korisnicima mješovitih životnih osiguranja omogućavala dvostruku korist: kroz riziko komponentu gdje je osiguranik imao osiguranje života i kroz štednu komponentu. Trenutne monetarne okolnosti u svijetu obilježene su jeftinim novcem, odnosno već dulje vrijeme su prinosi na financijske instrumente na rekordno niskim razinama. Osiguratelji stoga više nisu u mogućnosti jamčiti velike prinose svojim klijentima i istovremeno ostvarivati dugoročnu dobit. U tim novim okolnostima tradicionalno životno osiguranje je izgubilo dio prednosti i atraktivnosti, no i dalje je kvalitetno rješenje za osobe koje su manje sklone riziku i preferiraju garantirana ulaganja.

Prilika za rast premije osiguranja je u podizanju svijesti građana kojima treba približiti prednosti životnih osiguranja – potpuno osigurateljno pokriće i sigurnost koju korisnici osiguranja mogu uživati već od prve uplate premije osiguranja. Dodatna mu je prednost i što, za razliku od štednje u bankama, nije oporezivo.

Priliku vidimo i u uvođenju novih inovativnih proizvoda životnih osiguranja u kojima ostavljamo mogućnost klijentima da sami biraju gdje će uložiti sredstva iz uplaćene premije ovisno o vlastitoj sklonosti prema riziku i očekivanom prinosu. U kratkom roku investicijsko životno osiguranje neće nadoknaditi smanjenje premije od tradicionalnih proizvoda, no u srednjem i duljem roku, uz poticajne mjere države i povećanje financijske pismenosti građana, ima prostora za optimizam.

Vlada bi trebala osiguratelje izjednačiti s mirovinskim fondovima, možda ne za sve vrste životnih osiguranja, ali svakako za osiguranja s trajanjem dužim od 10 godina, što je usporedivo s mirovinskom štednjom
U dijelu zahtjeva koje traži zakonska regulativa, osigurateljima je fond polica atraktivniji proizvod od klasičnih životnih osiguranja. Koja je motivacija za kupovinu fond police i na koji način bi je trebalo ispravno prezentirati?
Fond polica je ulaganje koje može donijeti prinos veći od onog koji možete ostvariti u banci, a istovremeno ste zaštitili svoju obitelj koja će biti financijski zbrinuta u slučaju da se vama dogodi najgore. Prednost ovakve police jest i što osiguranik bira ulagačku strategiju ovisno o svojim preferencijama, toleranciji na rizik i željenom prinosu. Ugovaratelju treba objasniti što znači preuzimanje rizika ulaganja i odabir fonda u koji će uložiti svoj novac. Klijent mora biti svjestan da globalni financijski trendovi imaju značajnog utjecaja na prinose fond polica, što u vremenima financijskih nesigurnosti može za njega značiti i rizik negativnih prinosa u pojedinim godinama, odnosno rizik gubitka dijela uloženih sredstava. Svakako je potrebno informirati potencijalne klijente o prošlim kretanjima vrijednosti fonda i kako ona nemaju nikakva utjecaja na buduća kretanja koja se mogu značajno razlikovati od povijesnih kretanja. Također, klijent bi trebao razumjeti od kojih se komponenti fond sastoji (obveznice, dionice, nekretnine…) i iz čega proizlazi rizičnost svakog fonda.

U EU je jedan od značajnih proizvoda životnih osiguranja riziko životno osiguranje u svim svojim inačicama. Što po vašem mišljenju treba napraviti da bi ovaj proizvod naši građani prepoznali kao atraktivan oblik osiguranja?
Već sam istaknula da u Hrvatskoj vlada općenito niska razina svijesti o osigurateljnim proizvodima. Bilo da se radi o osiguranju imovine, zdravstvenom osiguranju, osiguranjima odgovornosti ili životnom osiguranju, penetracija tržišta je još uvijek niska i na ovim prostorima osiguranje se najčešće veže uz osiguranje motornih vozila. Kako bismo to promijenili, nužno je financijsko opismenjavanje građana koje treba upoznati s pojmovima osigurateljnih rizika, mogućnosti prijenosa rizika na osiguratelja i u konačnici približiti im koristi koje proizlaze iz ugovaranja osiguranja. U tom dijelu veliku odgovornost imamo mi, osiguratelji, koji trebamo djelovati kao edukatori, vjerujući da će nas građani prepoznati i kao važne partnere u svom životu. Percepcija je građana da životno osiguranje mora donijeti “zaradu” dok se primarna komponenta ovog proizvoda – rizik – zanemaruje. Svaki bi pojedinac trebao biti financijski odgovoran ne samo za sebe već i za svoje najbliže te razmišljati o njihovoj zaštiti u svim mogućim slučajevima, pa i u onom s ishodom o kojem ne volimo razmišljati, ali se događa.

Banke u Hrvatskoj raspolažu trenutno s puno gotovine koju trebaju plasirati, pa popuštaju i uvjete kreditiranja. Smatrate li da taj trend ide u korist osigurateljima koji imaju razvijen bankokanal prodaje?
Budući da banke zbog viška likvidnosti smanjuju kamatne stope na depozite, što klijente potiče na oročavanje na duži rok ili na razmatranje drugih oblika dugoročnog ulaganja koji podrazumijevaju između ostalog i više rizika, ali i mogućnost višeg prinosa, to posebno ide u prilog prodaji investicijskih životnih osiguranja u bankokanalu, ali i ostalim kanalima prodaje.

U zadnjih nekoliko mjeseci naveliko se priča o GDPR-u, uredbi koja na snagu stupa u svibnju iduće godine. Na koji se način pripremate za prilagodbu poslovanja po odredbama koje će ova uredba nametnuti?
Važno je napomenuti da je zaštita osobnih podataka koju promiče GDPR dobrim dijelom ugrađena u postojeći Zakon o zaštiti osobnih podataka. Ona naravno donosi novine kojima se specificira informatički aspekt sigurnosti podataka te detaljnije raspisuje pravila o pravima klijenata odnosno ispitanika. UNIQA već danas ostvaruje visoke standarde zaštite osobnih podataka koji se svakodnevno nadograđuju implementacijom pojedinih odredaba uredbe u okviru projekta pokrenutog početkom godine.

Zadatak prilagodbe GDPR-u je zahtjevan te podrazumijeva implementaciju novih poslovnih procesa, ali i pregled svih postojećih procesa kako bi se utvrdio opseg obrade osobnih podataka, uvijek imajući u vidu da se uredba odnosi na sve njegove pojavnosti. Također, kontinuirano podižemo svijest i educiramo zaposlenike o novim pravilima, analiziramo dokumentaciju koja se trenutno koristi te je prilagođavamo s obzirom na definiran sadržaj i potrebne suglasnosti. Revidiramo poslovne odnose s našim partnerima koji u duhu uredbe provode obradu u naše ime te izrađujemo potrebne evidencije.

Da vam sad dođe potencijalni osiguranik koji se još uvijek dvoumi između držanja novca u banci, ulaganja u stambenu štednju, treći mirovinski stup ili ugovaranja police života, koji bi bili vaši ključni argumenti da se odluči upravo za kupovinu police životnog osiguranja?
Polica osiguranja života, za razliku od svih drugih oblika ulaganja, jedina ima pokriće rizika. Ugovaranje životnog osiguranja ulaganje je u vlastitu budućnost i u sigurnost obitelji. Pojednostavljeno rečeno, ako se osiguraniku nakon uplate prve premije dogodi najgori mogući scenarij u kojem je za sobom ostavio obitelj koja je o njemu financijski ovisila, a ima pokriće za slučaj smrti, njegova obitelj bit će financijski zbrinuta. Obitelj neće financijski patiti ni ako se osiguranik razboli i ne može više financijski doprinositi, a ima pokriće za slučaj teških bolesti. Po doživljenju se pak taj novac može iskoristiti za bolji život u mirovini ili za pokrivanje nekih životnih troškova.

Druga važna prednost životnog osiguranja jest što za razliku od svih drugih vrsta ulaganja, nije oporezivo. I treće, po doživljenju osiguranik dobiva cijeli iznos odjednom, a ne kao što je primjerice slučaj s dobrovoljnom mirovinskom štednjom, kroz mirovinu.

Svakom potencijalnom klijentu preporučili bismo osiguranje života koje najbolje odgovara njegovim željama i potrebama. U slučaju da treba odlučiti između ulaganja u štednju u banci, treći mirovinski stup ili životno osiguranje, uzimajući u obzir prednosti svakoga od tih ulaganja, svakako bismo preporučili investicijsko životno osiguranje s ulaganjem u Fidelity Target fondove. Zbog specifične strategije upravljanja, raspodjela ulaganja Fidelity Target fondova s protekom vremena dinamički se mijenja i prilagođava životnom ciklusu osiguranika te se rizik ulaganja postupno smanjuje. U odnosu na novac u banci i stambenu štednju, takva polica daje viši potencijalni prinos i životno osiguranje. Treći mirovinski stup ima rigidniji pristup isplatama štednje i zakonska ograničenja u ulagačkoj politici i zbog toga također nije konkurentan našoj fond polici.

Osiguratelji smatraju da su pomalo diskriminirani u odnosu na dobrovoljne mirovinske fondove s obzirom na državna poticajna sredstva i olakšice za poslodavce. Možete li to prokomentirati?
Točno je da bi državni poticaji i olakšice stimulirali razvoj životnih osiguranja, što bi ujedno rasteretilo i državu jer bi veći broj građana financijsku budućnost uzeo u svoje ruke. Takve mjere bile bi odlična prilika za osvještavanje građana o važnosti životnog osiguranja. Vlada bi trebala osiguratelje izjednačiti s mirovinskim fondovima, možda ne za sve vrste životnih osiguranja, ali svakako za osiguranja s trajanjem dužim od 10 godina, što je usporedivo s mirovinskom štednjom.

Najveći potencijal daljnjeg rasta imaju dobrovoljna zdravstvena osiguranja, koja su zadnjih nekoliko godina u usponu
Digitalizacija je još jedna ključna riječ o kojoj se naveliko priča i u osigurateljnom sektoru. Iako osiguratelji nisu predvodnici digitalnih trendova, sve ih više prihvaćaju. Na koji se način UNIQA oslanja na pomoć novih tehnologija u razvoju i distribuciji svojih proizvoda?
UNIQA je već odavno zakoračila u digitalnu eru. Digitalizacija je više od same optimizacije procesa. Ona je drugačiji način razumijevanja klijenata. Klijenti traže proizvode koji su im dostupni odmah, pa ni osiguranje nije iznimka. Zbog toga ozbiljno ulažemo u digitalizaciju kako bismo bili dostupni i učinkoviti. Robotizacija i automatizacija poslovnih procesa, kojima naša usluga postaje brža, efikasnija i kvalitetnija, a time i konkurentnija, intenzivirat će se u 2018. godini. Tehnologija nam omogućuje bolju segmentaciju korisnika kojima možemo ciljano pristupiti s ponudom proizvoda koji odgovaraju njihovu načinu života i potrebama. Ona skraćuje put od nalaženja do odabira i kupnje proizvoda kao i proces prijave štete, a sve uz maksimalnu zaštitu podataka klijenata, što nam nalaže i nova EU regulativa za zaštitu osobnih podataka. Nedavno smo pokrenuli portal Moja UNIQA, gdje naši klijenti mogu saznati sve informacije o svojim policama osiguranja, pregledati status šteta te platiti premiju online. Sve je nadohvat ruke, dok oni koji i dalje preferiraju kontakt s prodavačem, neće ništa izgubiti jer i dalje imamo razgranatu mrežu prodajnih zastupnika koji su im na raspolaganju u cijeloj Hrvatskoj.

Na nedavnoj konferenciji o prodaji i marketingu osiguranja govorilo se dosta o obnovi radne snage u osiguranjima. Spomenuli ste da je u UNIQA osiguranju prosječna dob zastupnika u prodaji 44 godine, što nije tako alarmantno, no da imate i svega pet posto mlađih od 30 godina. Kako privući mlade ljude u osiguranje?
Privlačenje mladih ljudi u osiguranje izazov je s kojim se suočavaju osiguratelji ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu. Mladi ljudi, milenijalci će oblikovati ekonomiju u sljedećim desetljećima, a novije studije i istraživanja provedeni u posljednjih desetak godina slažu se da mlade ne privlači posao u osiguranju jer im se djelatnost čini dosadnom te smatraju da čitavu industriju prati loša reputacija. Istraživanje organizacije PricewaterhouseCoopers o poslovnim perspektivama novih generacija još je 2008. godine svrstalo osiguranje na treće mjesto po negativnom imidžu zbog kojeg ne žele raditi u djelatnosti, nakon naftne i obrambene industrije. Oni žele raditi za moderne tvrtke poput Googlea, Amazona i sličnih koji predvode trendove. Većina milenijalaca tehnološki je napredna i njima je prirodno obavljati više zadataka odjednom. Također veliku većinu ne motivira samo novac, već žele raditi za tvrtke koje imaju snažno društveno odgovorno poslovanje i koje doprinose zajednici. Milenijalci su obrazovani, tehnološki osviješteni i imaju želju doprinijeti unaprjeđenju procesa i organizacijske kulture tvrtke za koju rade. Ne samo da očekuju kako će se u poslu koristiti novim tehnologijama, portalima tvrtke, instant porukama ili virtualnim sastancima, već imaju i jasno izražen stav o tome na koji način osiguratelji trebaju komunicirati s njima kao klijentima (online pristup svim svojim policama i računima, instant komunikacija s prodajnim agentima, web podrška). Stoga je nužno da osiguratelji kreiraju svoju strategiju privlačenja mladih ljudi oko mobilnih aplikacija, te proces privlačenja i selekcije učine digitalnim. Nadalje, važno je da prepoznaju njihov interes za rad u dinamičnom okruženju u kojem će moći ostvariti svoj puni potencijal i svojim radom doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu.

Jeste li zadovoljni trenutnom pozicijom UNIQA osiguranja na hrvatskom tržištu? Gdje vidite prostora za rast?
Naravno da sam zadovoljna trenutnom pozicijom. Živimo u vremenu velikih izazova i nikad bržih promjena kojima pristupamo proaktivno. Želimo postati još bolji i to u svakom segmentu poslovanja. Težimo operativnoj izvrsnosti, kontinuirano radimo na unaprjeđenju naših procesa, na pažljivom upravljanju rizicima i kvalitetnom upravljanju troškovima u cilju nastavka dugoročnog profitabilnog poslovanja. Izuzetno veliku pozornost stavljamo na aktivnosti kojima je cilj povećanje efikasnosti i poboljšanje usluge.

Što se tiče prostora za rast, njega uvijek ima. Jako smo zadovoljni rezultatima prodaje zdravstvenog osiguranja i tu vidimo još puno prostora za napredak. Ostvarili smo zavidnu suradnju s ugovornim poliklinikama u cijeloj Hrvatskoj i prodajni rezultati nisu izostali. I u ostalim vrstama proizvoda neživotnih i životnih osiguranja kontinuirano radimo na usavršavanju postojećih i razvoju novih proizvoda.

Koliko vaši osiguranici koriste pogodnost kojom ste im omogućili prijavu šteta u svakom trenutku putem UNIQA Non-stop?
UNIQA Non-stop je telefonska služba koja je na raspolaganju klijentima UNIQA osiguranja 24 sata dnevno, 7 dana tjedno. Omogućuje im da pozivom prijave štetu te dobiju neophodne upute i savjete što poduzeti u tom slučaju. Ova usluga je odlično prihvaćena kod naših klijenata, koji su zadovoljni što smo im dostupni kad im je to najpotrebnije i što možemo brzo reagirati kako bismo im pomogli u teškim životnim situacijama. S obzirom na to da je ova usluga jako važna našim klijentima, omogućili smo im i da navedenu koriste putem portala Moja UNIQA.

U Upravi UNIQA osiguranja već ste punih 13 godina. Na što ste osobito ponosni u svom dosadašnjem radu u toj osiguravajućoj kući? Imate li nekih zasad još neostvarenih planova?
Ponosna sam na sve dosad ostvareno i zaista je teško izdvojiti samo nešto od postignutog. U svaki od postignutih rezultata uložila sam puno truda, rada, znanja, vremena, strasti i bezrezervnog angažmana. Najponosnija sam na izvanredne ljude s kojima sve to ostvarujem – na moje kolege i partnere. Smatram se privilegiranom što mogu raditi posao koji volim i što imam priliku raditi s ljudima s kojima je pravo zadovoljstvo surađivati.
Što se tiče planova, njih uvijek ima, i kao što se dosad uvijek događalo, očekujem da će se i oni uskoro ostvariti, kako bi napravili mjesta za nove planove, želje i ciljeve.
I za kraj, svima koji ovo čitaju želim sretan Božić i puno zdravlja, uspjeha i sreće u novoj 2018. godini!

Razgovarala: Nataša Gajski Kovačić

Članak je objavljen u tiskanom izdanju časopisa Svijet osiguranja, br. 12, 2017.