Seminar o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti - ORSA u rujnu

Datum objave: 2.7.2018., 10:45
Seminar u organizaciji Europske aktuarske akademije održat će se 24. i 25. rujna 2018. u Ljubljani.
Seminar pod nazivom "The ORSA Process, Lessons Learned? – A Case Study for the Standard Formula" u organizaciji Europske aktuarske akademije održat će se 24. i 25. rujna 2018. u Ljubljani. Kotizacija za seminar je manja za prijave do 24. srpnja 2018.

ORSA punim nazivom znači Own Risk and Solvency II Assesment, odnosno na hrvatskom - vlastita procjena rizika i solventnosti, nastala je po uzoru na bankarski sektor, u kojem njezin pandan predstavlja ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Osnovna svrha ORSA koncepta jest interna provedba tzv. ORSA procesa, kojim društva za osiguranje samostalno procjenjuju (sve) rizike kojima su izložena. Prije svega to znači da društva moraju biti svjesna rizika koje su preuzela te ih trebaju kategorizirati po razini materijalnosti. Na taj način osigurava se da se najveći fokus usmjeri prema najznačajnijim rizicima, pogotovo onima koji mogu imati negativne posljedice za "going concern" status osiguratelja. Uzimajući to u obzir, smisleno je da osiguratelji samostalno procjenjuju sveobuhvatnu izloženost rizicima.