Arhiva časopisa - broj 6, jun 2017.

VESTI

INTERVJU

Đorđo Markeđani, predsednik Izvršnog odbora „DDOR Novi Sad“ a.d.o

DDOR može da bude platforma za dalji rast u regionu

Kao deo UNIPOL-a doprinosimo strateškom planu, i naša uloga je da dovedemo DDOR do profitabilnog rasta i do većeg stepena integrisanosti sa Grupom. Cilj nam je takođe da gradimo lokalne talente: imamo dobre ljude u DDOR-u i ulažemo u naš ljudski kapital. DDOR može da bude platforma za dalji rast u regionu

TEMA BROJA

Šta je utvrdila supervizija NBS

Uočena poboljšanja, ali i nepravilnosti

Prilikom redovnih kontrola Narodna banka Srbije, kao nadzorni organ osiguravača, konstatovala je znаčаjne propuste kod evidentiranja troškova sprovođenjа osigurаnjа, što je dаlje uticаlo nа kršenje propisa koji uređuju obavezno osiguranje u sаobrаćаju i nerealne rezultate poslovanja po vrstama osiguranja

AKTUELNO

Životno osiguranje – jačanje riziko komponente

Traganje za novim modelom rasta u osiguranju

DOGAĐANJA

Izveštaj sa SORS-a

RAZGOVARAMO

Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije

TRENDOVI

Solventnost II u reosiguranju

Osiguranje javnih i kućnih bazena

Tehnološki trendovi u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju

Cikličnost u osiguranju i reosiguranju

REGION

Makedonija – Nove tarife obaveznog osiguranja

Crna Gora – Poslovanje Garantnog fonda

EVROPSKA TRŽIŠTA

Pregled poslovanja najvećih grupacija u 2016. godini

PRODAJA

Kako zaključiti prodajni razgovor

Pridobijanje izgubljenih kupaca

PRAKSA

IFRS 17 sledeći veliki izazov za osiguravače

MENADŽMENT

Unutrašnje kočnice

SUDSKA PRAKSA